తనపై వచ్చిన రూమర్స్ కి ఘాటుగా స్పందించిన సింగర్ సునిత