Box Office Collections

kshanamusa
Krishna :
Kshanam
25th day share  43,328
Total shre   26,78,152
 
Krishna :
Guntur Talkies
18th day share   54 325
Total share   25,40,378
 
Krishna :
Kathakali
4th day share  1,27,629
Total share   11,25,029
 
Eluru Town : 20/3
Kathakali – 59,025
Drushkavyam – 28,282
Tuntari – 28,583
K.V – 45,102
G.T – 32,240
KVPG – 36,710
Kshanam – 15,128
 
Krishna :
Kathakali
3rd day share  3,44,282
Total share  9,97,400
 
Krishna :
Guntur Talkies
17th day share  1,00,392
Total   24,82,150