Photo shoot : Venkatapuram & Happy Days fame Rahul