‘తీరదు నీ శోకం.. మారదు ఈ లోకం’.. ‘మగువా.. మగువా’ ఫీమేల్ వెర్షన్, వెరీ ఎమోషనల్